ಮುಚ್ಚಿ

ಎಸ್.ಎಸ್.ಆರ್ 2022

1.ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ  ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ 2022 – ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ