ಮುಚ್ಚಿ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳು – 2023

ಕ್ರ.ಸಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

(02-05-2023 ನಂತೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

(05-05-2023 ನಂತೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

(09-05-2023 ನಂತೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

(13-06-2023 ನಂತೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ)

1 53-ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 1)‌ ಬಸನಗೌಡ ದದ್ದಲ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
2) ತಿಪ್ಪರಾಜು ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
3) ಕೆ ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
4) ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಸಂಭಾಜಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
5) ಬಡೇಸಾಬ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
6) ಐ ಕುಮಾರ ನಾಯಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
7) ಎಂ ಖಾಸಿಂ ನಾಯಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
8) ವೀರನ ಗೌಡ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
2 54-ರಾಯಚೂರು ನಗರ 1) ಮೋಹಮ್ಮದ್ ಶಾಲಂ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
2) ಡಾ.ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
3) ವೀರೇಶ್ ಎನ್.ಎಸ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
4) ಈ.ವಿನಯ ಕುಮಾರ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
5) ರಾಮಣ್ಣ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
6) ಸೈಯದ್ ಇಸಾಕ್ ಹುಸೇನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
7) ಇಫ್ಫಾತ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
8) ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
9) ಡಾ.ಬಸವರಾಜ ಕಳಸ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
10) ಮುಜೀಬುದ್ದೀನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
11) ಈರೇಶ ಕುಮಾರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
12) ಈರೇಶ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
13) ಜಯಬೀಮ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
14) ರಾಮನಗೌಡ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
15) ಮಾಹದೇವ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
16) ಮಸೂದ್ ಅಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
17) ಸೈಯದ ರಶೀದ್ ಪಾಶಾ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
18) ವೀರೇಶ ಕುಮಾರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
3 55-ಮಾನ್ವಿ 1) ಬಿ ವಿ ನಾಯಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
2) ಬಸವ ಪ್ರಭು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
3) ಜಿ ಹಂಪಯ್ಯ ನಾಯಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
4) ರಾಜಾ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
5) ರಾಜಾ ಶಾಮಸುಂದರ ನಾಯಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
6) ಆರ್ ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
4 56-ದೇವದುರ್ಗ 1) ಕರೆಮ್ಮ ಜಿ ನಾಯಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
2) ಕೆ ಶಿವನಗೌಡ ನಾಯಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
3) ಎ ಶ್ರೀದೇವಿ ಆರ್ ನಾಯಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
4) ನರಸಣ್ಣಗೌಡ ಹೊಸಮನಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
5) ಬಿ ರೂಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
5 57-ಲಿಂಗಸುಗೂರು 1) ಮಾನಪ್ಪ ಡಿ.ವಜ್ಜಲ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
2) ಡಿ ಎಸ್ ಹುಲಗೇರಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
3) ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಪೋಳ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
4)‌ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಂಡಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
5) ಆರ್ ರುದ್ರಯ್ಯ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
6) ನಾಗರಾಜ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
7) ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
6 58-ಸಿಂಧನೂರು 1) ಹಂಪನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
2) ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
3) ವೆಂಕಟರಾವ್ ನಾಡಗೌಡ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
4) ನಿರುಪಾದಿ ಗೋಮರ್ಸಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
5) ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಕೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
6) ಕರಿಯಪ್ಪ ಕೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
7) ಶರಣಪ್ಪ ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
8) ಬಸವರಾಜ ಬಾದರ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
9) ನಿಜಗುಣಯ್ಯ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
10) ಬಸವರಾಜ ಸಾಸಲಮರಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
7 59-ಮಸ್ಕಿ 1) ಪ್ರತಾಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
2) ಬಸನಗೌಡ ತುರ್ವಿಹಾಳ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
3) ಗಂಗಮ್ಮ ಅಂಕುಶದೊಡ್ಡಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
4) ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
5) ಸೋಮನಗೌಡ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
6) ಈಶಪ್ಪ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
7) ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್