ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಸಂಕನೂರು, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಕಚೇರಿ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಇಮೇಲ್ : asstcomrlgs[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು
ದೂರವಾಣಿ : 08537-257248
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : --