ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ರಜನಿಕಾಂತ, ಕ.ಆ.ಸೇ

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಕಚೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ, ರಾಯಚೂರು

ಇಮೇಲ್ : acraichur[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, ರಾಯಚೂರು
ದೂರವಾಣಿ : 08532-225630
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08532-225630