ಮುಚ್ಚಿ

ಇತರೆ

ಫಿಲ್ಟರ್:
ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ

ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ

ವರ್ಗ ಇತರೆ

ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ರಾಯಚೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 80 ಕೀ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕ…