ಮುಚ್ಚಿ

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದಜೆð ಕಾಲೇಜು, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಇಮೇಲ್ : gfgclgsr[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9480039671
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : https://dce.karnataka.gov.in
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
PIN Code: 584122