ಮುಚ್ಚಿ

ರಿಮ್ಸ್ ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

ರಿಮ್ಸ್ ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು

ಇಮೇಲ್ : bbrimsraichur[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9449989286
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಸರ್ಕಾರಿ
PIN Code: 584101