ಮುಚ್ಚಿ

ಐ.ಎಂ.ಎ ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

ಐ.ಎಂ.ಎ ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು

ಇಮೇಲ್ : imabloodbankraichur[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9845343568
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಖಾಸಗಿ
PIN Code: 584101