ಮುಚ್ಚಿ

ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ , ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, 07-ಆಗಸ್ಟ್-2021 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು