ಮುಚ್ಚಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಇಮೇಲ್ : ada_manvi[at]rediffmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ : 8277932367
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08538-220393