ಮುಚ್ಚಿ

ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆಡಳಿತ), ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಇಮೇಲ್ : rchdevahvs[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆಡಳಿತ), ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ : 7411026744
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08531-260112