ಮುಚ್ಚಿ

ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆಡಳಿತ), ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು

ಇಮೇಲ್ : drhrachappa[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆಡಳಿತ), ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ : 9448658683
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08537-257292