ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಇಮೇಲ್ : rtorcr-ka[at]nic[dot]in
ಪದನಾಮ : ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ : 9449864036
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08532-223094