ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಇಮೇಲ್ : dsdo[dot]rcr[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ : 9448729595
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08532-240182