ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಗವಿಕಲರ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಜಿ.ಅಂ.ಕ)

ಇಮೇಲ್ : ddworaichur[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಗವಿಕಲರ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಜಿ.ಅಂ.ಕ)
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ : 9902193325
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08532-228566