ಮುಚ್ಚಿ

ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ, ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಇಮೇಲ್ : ieoind[dot]manvi[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ, ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ : 9880621434
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : --