ಮುಚ್ಚಿ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮಾನವಿ

ಇಮೇಲ್ : eotp_manvi[at]rediffmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ : 9480874115
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08538-220502