ಮುಚ್ಚಿ

ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು dto.raichur@karnataka.gov.in 9886732272 08532-228330 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಾರ್ಯಲಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅವಹರಣ, ಸಾಥ ಕಚೇರಿ, ರಾಯಚೂರು 584101