ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಮುಖ್ಯ ಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು cclrcr@yahoo.com 8867111850 08532-234223 ಮುಖ್ಯ ಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ಪಂಡಿತ್ ಸಿದ್ದರಾಮ ಜಂಬಲ ದಿನ್ನಿ ರಂಗ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ, ರಾಯಚೂರು
ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ cclrcr@yahoo.com 8217895855 08532-234223 ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ಪಂಡಿತ್ ಸಿದ್ದರಾಮ ಜಂಬಲ ದಿನ್ನಿ ರಂಗ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ, ರಾಯಚೂರು.
ಸಹ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಹ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು -- -- ಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕರು, ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕರು, ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು -- -- ಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಮಾನವಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕರು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕರು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು -- -- ಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕರು, ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕರು, ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕು -- -- ಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಮಸ್ಕಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ಸಿರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ಸಿರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು -- -- ಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸಿರವಾರ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು -- -- ಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ chieflibrarianraichur@yahoo.com 8217895855 08532-231094 ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ಪಂಡಿತ್ ಸಿದ್ದರಾಮ ಜಂಬಲ ದಿನ್ನಿ ರಂಗಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ, ರಾಯಚೂರು.