ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ತಾಲೂಕಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ttwodod@gmail.com 9449410071 -- ನಗರಗುಂಡಾ ರಸ್ತೆ, ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ತಾಲೂಕಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ttwolgs6001@gmail.com 7892886923 -- ಸಿಂಧನೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೈಪಾಸ್, ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ತಾಲೂಕಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ttwosnd@gmail.com 7349308399 08535-220053 ನಂ. 1-6-1962, ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ, ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ತಾಲೂಕಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ttwomanvi@gmail.com 8867412236 08538-220104 ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಯಾರ್ಡ್, ಮಾನವಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ತಾಲೂಕಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ttworcr@gmail.com 9741500758 08532-228530 ಹಾಸನ್ ಬೇಕರಿ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಕಲ್ಲೂರು ಕಾಲೋನಿ, ಸ್ಟೇಶನ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು dtworcr@gmail.com 9741500758 08532-231005 ಸಂಜೀವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ, ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿ, ರಾಯಚೂರು.