ಮುಚ್ಚಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕರಣಾಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು

 

ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕರಣಾಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು, ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೈದ್ಧಿ,ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿವರ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

 

ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೋಸ್ðಗಳು

  • ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಟೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈ ಮೇಕಿಂಗ್
  • ಟೂಲ್ ರೂಮ್ ಮಶಿನಿಸ್ಟ್
  • ಟೂಲ್ ಅಂಡ್ ಡೈ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್
  • ಸಟಿðಫಿಕೇಟ್ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಕೋಸ್ð
  • ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕೋಸ್ð
  • ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೌಶಲ್ಯ ಕನಾðಟಕ ಯೋಜನೆ
  • ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕಾಯðಕ್ರಮ ಎಸ್/ಎಟಿ ಅಭ್ಯಥಿðಗಳಿಗೆ

 

  • ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿ
  • ಡಿಟಿಡಿಎಮ್ ಮೂಲ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ.