ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (District Social Welfare Department)

Sr.No. Description Assistant Cook Watchman
1 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ವೃಂದದ ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗು ಕಾವಲುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಕರೆ ಪತ್ರ ( Download Call Letters post of Assistant Cook and Watchman (Group-D) posts in District Social Welfare Department)

Call Letter ಕರೆ ಪತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

2 ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗು ರಾತ್ರಿ ಕಾವಲುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳ ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ 1: 3 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

HK Kitchen Servant List (ದಿನಾಂಕ 05/07/2017 ರಂದು 9:00 ಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾನೆ)

NON HK Kitchen Servant List (ದಿನಾಂಕ 05/07/2017 ರಂದು 9:00 ಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾನೆ)

HK Night Watchman List (ದಿನಾಂಕ 06/07/2017 ರಂದು 9:00 ಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾನೆ)

NON HK Night Watchman List (ದಿನಾಂಕ 06/07/2017 ರಂದು 9:00 ಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾನೆ)

3 ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು / ರಾತ್ರಿ ಕಾವಲುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ/ ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ (SSLC) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಗಳ ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ Assistant COOK-HK Provisional List-ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ Watchman HK Provisional Selection List ರಾತ್ರಿ ಕಾವಲುಗಾರರ
ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಕ್ಷೆಪಣೆ ಇದ್ದರೆ ದಿನಾಂಕ:22-07-2017 ರೊಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಲಿಖಿತ ಆಕ್ಷೆಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ Assistant COOK-NonHK Provisional Selection List ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ Watchman NONHK Provisional Selection List ರಾತ್ರಿ ಕಾವಲುಗಾರರ
4 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ವೃಂದದ ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗು ಕಾವಲುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು 17/08/2017 Notification
5 ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು / ರಾತ್ರಿ ಕಾವಲುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ. 19/08/2017. Assistant Cook-HK Final Selection List-ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ Watchman HK Final Selection List ರಾತ್ರಿ ಕಾವಲುಗಾರರ
Assistant Cook-NonHK Final Selection List ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ Watchman NonHK Final Selection List ರಾತ್ರಿ ಕಾವಲುಗಾರರ

Notifications | View All

Social Media

Events

Quick Access

Read this QR using your mobile camera/QR reader for a quick access to
www.raichur.nic.in

Important Links | View all

Karnataka Government Emblem
*Disclaimer| About NIC | NIC | | Developed by National Informatics Centre, Department of Electronics & Information Technology,Raichur | Last Updated on 07/06/2017