ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ( Backward Classes Welfare Department, Raichur)

Sr.No. Description Cook Servant
1 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಅಡುಗೆಯವರು /ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಕರೆ ಪತ್ರ ( Download Call Letters for the post of Kitchen Servant and Cook (Group-D) posts in Backward Classes Welfare Department)

Call Letters ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

2 ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ 1: 3 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ HK COOK List(ದಿನಾಂಕ 03/07/2017 ರಂದು 9:00 ಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾನೆ) HK Servant List(ದಿನಾಂಕ 04/07/2017 ರಂದು 9:00 ಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾನೆ)
    Non-HK COOK List(ದಿನಾಂಕ 03/07/2017 ರಂದು 9:00 ಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾನೆ) Non-HK Servant List(ದಿನಾಂಕ 04/07/2017 ರಂದು 9:00 ಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾನೆ)
3 ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಅಡುಗೆಯವರು / ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಗಳ (ಮೆರಿಟ್) (SSLC MARKS MERIT LIST) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ. COOK-HK List - ಅಡುಗೆಯವರು (ಸ್ಥಳೀಯ) KITCHEN SERVANT - HK List - ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು (ಸ್ಥಳೀಯ)
ಸೂಚನೆ:- ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಥಿಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣಿ ಇದ್ದರೆ ದಿನಾಂಕ: 17-07-2017 ರೊಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಲಿಖಿತ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. COOK-NonHK List - ಅಡುಗೆಯವರು (ಸ್ಥಳೀಯೇತರ) KITCHEN SERVANT - NonHK List - ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು (ಸ್ಥಳೀಯೇತರ)
4 ಅಡುಗೆಯವರು / ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ. (FINAL LIST) 17/08/2017 Cook-HK List - ಅಡುಗೆಯವರು (ಸ್ಥಳೀಯ) Kitchen Servant-HK List - ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು (ಸ್ಥಳೀಯ)
Cook-NonHK List - ಅಡುಗೆಯವರು (ಸ್ಥಳೀಯೇತರ) Kitchen Servant-NonHK List - ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು (ಸ್ಥಳೀಯೇತರ)
5 ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಅಡುಗೆಯವರು / ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು 18/08/2017 Notification

Notifications | View All

Social Media

Events

Quick Access

Read this QR using your mobile camera/QR reader for a quick access to
www.raichur.nic.in

Important Links | View all

Karnataka Government Emblem
*Disclaimer| About NIC | NIC | | Developed by National Informatics Centre, Department of Electronics & Information Technology,Raichur | Last Updated on 07/06/2017